BLOG

Pjes prostaat massage rotterdam

pjes prostaat massage rotterdam

..

Diep in de kut erotische body to body massage
pjes prostaat massage rotterdam

..

Prive hoeren belgie prive ontvangst leiden


Via dit kopje kunt u ver- volgens kiezen voor aanmelden met of zonder uw DigiD, of anoniem blijven. Geef locatie aan ons door U geeft hierna de locatie van de melding aan, door een straat en huisnummer op te geven of door op een kaart de plek aan te wijzen. Vervolgens vult u de soort melding in, de omschrijving van de melding en of er eventu- eel gevaar aan verbonden is.

Hierna kunt u een foto toevoegen om de mel- ding duidelijker te maken. Als laatste krijgt u een samenvatting van uw melding en kunt u deze versturen. Uw melding Wanneer er gevaar aan de melding verbonden is, behandelen wij deze melding met spoed.

Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u voor de status van uw zaak naar ons bellen, tel. Via de app kunt u ook naar de webshop. Meer weten over de zwemtijden, evenemen- ten, tarieven, kinderfeestjes of de menukaart? U vindt het allemaal in deze app. Leerlingvolgsysteem Ook het leerlingvolgsysteem zit aan de app gekoppeld. Ouders hoeven dus niet meer op de website in te loggen om de lesvorderingen in te zien.

Dit is allemaal terug te vinden in de app. Pushberichten Sportcentrum Vliegende Vaart heeft ook de mogelijkheid om pushberichten te sturen. In de zomer bijvoorbeeld, berichten zij nu elke dag op Facebook, Twitter en de website of de openluchtbaden open of dicht zijn. Komende zomer kunnen ze aan de hand van een push- bericht laten weten of de openluchtbaden wel of niet open zijn.

U hoeft niet meer op internet te zoeken, u ontvangt vanzelf bericht op uw telefoon of tablet. Downloaden Nieuwsgierig geworden naar de app? Download hem dan en neem zelf eens een kijkje. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store. Sinterklaas arriveert zaterdag 14 november weer in ons land. Hieronder een overzicht van de Sinterklaasintochten in de gemeente Terneuzen. Intocht Sinterklaas zaterdag 14 november Zaterdag 14 november komt de Sint per boot aan in Terneuzen.

Hij brengt deze dag ook een bezoek aan Philippine. Op zondag 15 november bezoekt hij de kinde- ren in Koewacht. Sluiskil wordt op zondag 22 november verblijd met een bezoekje van de Sint. Meer informatie Hoe laat en waar de Sint precies aankomt, vindt u in de evenementenkalender op onze website www. Zijne Majesteit de Koning was bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig.

Hij opende tevens het nieuwe Veiligheidscentrum. Ontvangst met koffi e ShowTrailer Nathan: Het doel van dit bestemmingsplan is om op het perceel Oudelandseweg 43 de bouw van twee woningen toe te staan.

Het huidige plan staat de bouw van één woning toe. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december De openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op de website www.

De stuk- ken kunnen ook digitaal worden ingezien bij de publieksbalies in Terneuzen en Axel. Wij vragen u voor het inzien van de stuk- ken een telefonische afspraak te maken via tel. Op onze website vindt u ook algemene informatie over wat een bestemmingsplan is. Zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeen- teraad van de gemeente Terneuzen, Postbus 35, AA Terneuzen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. U kunt contact opnemen met de heer M. Van een mondelinge zienswijze maken wij een verslag. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan wro terneuzen. Het plan houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan Terneuzen Zuidoost, Oudelandseweg 43 waarin een tweede woning op het perceel Oudelandseweg 43 mogelijk wordt gemaakt.

Haarmanweg- Driewegen de voorkeurswaarde van 50 dB A zal overschrijden. Het onderzoek laat tevens zien dat het treffen van maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen, zoals het treffen van maatregelen aan installaties van bedrijven of de plaatsing van een geluidscherm of —wal, respectievelijk de geluidrechten van bedrijven aantast en op stedenbouwkundige bezwaren stuit. Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking heb- bende stukken kunnen van 12 november tot en met 23 december worden ingezien bij de publieksbalies in Axel en Terneuzen.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden monde- ling of bij voorkeur schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, postbus 35, AA Terneuzen. Mondelinge zienswijzen kun- nen naar voren worden gebracht bij de heer J. Desgewenst kunt u hierover een afspraak maken.

Van de mondelinge ziens- wijzen wordt een verslag gemaakt. Verder kan degene die een zienswijze indient verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen later beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij men aan- toont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. De Regt gelegen aan de IJzendijkseweg 5 in Biervliet.

Het betreft een melding voor het veranderen van de inrichting. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, tel. Dowweg 5c in Hoek. De aanvraag heeft betrekking op het gebruik van fosfaat als hulpstof in pilot-fabriek.

Pierssenspolderstraat 84 in Sluiskil Zaaknummer: Dit betekent dat wij uiterlijk 25 december een beslissing nemen op de aanvraag. Globale locatie Zaaknummer Omschrijving Datum ontvangst Basaltpromenade 25 in Terneuzen W-AOV het plaatsen van wegschuifbare balkonbeglazing 05 november Handelspoort 4 in Terneuzen W-AOV het vervangen van bestaande entree-elementen door actuele signalisatie VW 30 oktober Hertog van Bourgondiëstraat 17 in Philippine W-AOV het bouwen van een garage 6 november Noordstraat 77a in Terneuzen W-AOV het wijzigen van de horecacategorie 03 november Voor het inzien van de plannen dient u een telefonische afspraak te maken, tel.

Globale locatie Zaaknummer Omschrijving Datum verzending Het Zand 20 in Koewacht W-AOV het plaatsen van een opslagloods 6 november Spoorstraat 83 c in Sluiskil W-AOV het bouwen van een woning 9 november Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang- hebbenden binnen zes weken na datum bekendmaking is datum verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indie- nen van een bezwaarschrift schorst de werking van een ver- gunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West- Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus , PA Breda.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek voorlo- pige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. Voor het digitaal inzien van de plannen dient u telefonisch een afspraak te maken. Terneuzen, woensdag 11 november Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F.

Gelieve vooraf een afspraak te maken via tel. Adressen Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen Publieksbalie Axel, Markt 1 in Axel Algemeen verbindende voorschriften verordeningen Vanaf 1 januari plaatst de gemeente haar officiële bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften verordeningen in haar Elektronisch Gemeenteblad.

Die bekendmakingen zijn te vinden via de zoekfunctie op: Op deze pagina zal voorlopig, bij wijze van service, een onofficiële bekendmaking met een korte zakelijke weergave worden geplaatst. Het brengt zuurstof en voedings- stoff en rond, ook naar de her- senen, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Bij onze handen en voeten liggen heel veel bloedvaatjes vlak onder de huid.

Een goede doorbloeding helpt om handen en voeten op temperatuur te houden. Natuurlijke ondersteuning De Japanse tempelboom Ginkgo biloba staat er van oudsher om bekend de doorbloeding te A. Vogel Geriaforce is ver krijgbaar in tabletten en druppels bij drogist, apotheek en gezondheids- winkels. Vogel gezondheidslijn of kijk op avogel. In Frankrijk en Duitsland worden veelvuldig producten met het extract van deze boom gebruikt als na- tuurlijke ondersteuner voor de hersenen en bij koude handen en voeten.

Af en toe sleutels kwijt zijn. Soms koude handen en voeten. Wat hebben deze verschijnselen met elkaar te maken? Het bevorderen van de door- bloeding kan helpen!

Het verbetert het geheugen en de concentratie en helpt handen en voeten warm te houden. Het bevordert de doorbloeding en dat helpt bij koude handen en voeten. Een goede doorbloe- ding in de hersenen verbetert bovendien het geheugen. En houdt de geest helder en alert. Met advies, steun en solidariteit. De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag.

Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 18 december U dient hiervoor een afspraak te maken via tel.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 18 december tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet wor- den ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus , PA Breda.

Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 12 november tot en met 23 december ter inzage in de gemeen- tewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www. Het plan betreft het wijzigen van de bestemming Bedrijfsdoeleinden naar de bestemming Woondoeleinden. Gedurende de periode van 12 november tot en met 23 december kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrecht- spraak, Postbus , EA Den Haag.

Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.

Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. De vergunning kan worden ingezien tot en met 23 december bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van Belanghebbenden kunnen tot en met 23 december tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Hulst, Postbus 49, AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorzie- ning vragen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot R. Loos van de RUD Zeeland, op tel. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. Voor de op grond van artikel Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het col- legebesluit van de gemeente Hulst d.

Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken. Dit besluit ligt ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in gecon- solideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.

Nadere toelichting De vergoeding wordt enkel toegekend indien het initiatief van de vernummering van het college van burgemeester en wethouders komt. Indien de vernummering geschiedt op aanvraag van een particulier, een bedrijf of een andere rechtspersoon zelf, dan wordt deze vergoeding niet door de gemeente Hulst verstrekt. Voor de op grond van artikel Ge- meentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebe- sluit van de gemeente Hulst d. Besluit tot vaststelling van de programmabegroting en de daarbij behorende meerjarenraming inclusief het daarin gepresenteerde dekkingsplan ; Nr.

Besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor , zulks conform de bij het raadsvoorstel gevoegde Lijst subsidieplafonds en grondsla- gen ; Nr. Dit beperkte aanbod van producten geldt ook voor zaterdag. In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag op afspraak gewerkt. Een afspraak moet minimaal één dag op voorhand worden gemaakt. De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.

Cindy van Damme — van Driessche en Jolanda Hartman. De kans is name- lijk groot dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA de ge- meente Hulst binnenkort vraagt om voor 72 uur vluchtelingen op te vangen.

De rijksoverheid heeft een dringend beroep gedaan op alle Nederlandse gemeenten om crisisopvang te verzorgen voor vluchtelingen; zo ook de gemeenten in Zeeland. De gemeente Hulst heeft Den Dullaert aangemeld als locatie waar eventueel voor maximaal 72 uur crisisopvang kan worden geboden aan ongeveer vluchtelingen. Als het COA met de vraag komt voor opvang, heeft de gemeente vaak maar een paar uur tot een dag de tijd voor de voorbereidingen en de communicatie.

Daarom worden die nu reeds opgestart. Informatiebijeenkomst Op donderdag 12 november is er in Den Dullaert om Op deze avond licht de gemeente de procedure rondom de opvang toe en kunnen er vragen worden gesteld. Omwonenden en overige belangstel- lenden zijn welkom op deze bijeenkomst. Crisisopvang Het gaat in de gemeente Hulst om opvang voor 72 uur. Daarna stromen de vluchtelingen door naar reguliere opvangplekken of andere crisisopvang elders.

De opvanglocatie in Den Dullaert wordt dan opgeheven. Deze cri- sisopvang is nodig omdat er momenteel grote hoeveelheden vluchtelin- gen in Nederland aankomen.

Het COA, dat de opvang van vluchtelingen coördineert, heeft te weinig ruimte in de reguliere opvangcentra om al die mensen meteen onderdak te bieden. Daarom heeft de rijksoverheid een beroep gedaan op de gemeenten. Als Den Dullaert wordt ingezet, gaat het dus niet om een centrum waar mensen langere tijd verblijven. Opvang in Zeeland Alle Zeeuwse gemeenten hebben de afgelopen periode moeten mel- den welke opvanglocaties zij in hun crisisplannen eventueel beschikbaar hebben voor de crisisopvang van vluchtelingen.

De Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven dat er maar op één locatie in Zeeland tegelijk crisis- opvang kan plaatsvinden, omdat er ook voldoende menskracht en mate- rialen voor moeten zijn. In Zeeland vond reeds in meerdere gemeenten crisisopvang plaats, waaronder bijvoorbeeld Sluis en Kapelle. Dit is naar tevredenheid is verlopen.

De mogelijkheid bestaat dat het COA voor de eerste week van december een beroep doet op de gemeente Hulst voor crisisopvang. Zodra de concrete vraag van het COA binnenkomt, communiceert de gemeente daarover. Dit wordt met hulp van het Rode Kruis, betrokken hulp diensten en eventuele vrijwilligers geregeld. Er zullen huisregels gelden in en om Den Dullaert.

Deze worden in meerdere talen uitgereikt. Gemeente, politie, beveiliging en vrijwilligers zien er op toe dat die worden nageleefd. De vluchtelingen worden in de gelegenheid gesteld om op pad te gaan in de omgeving. De ervaring leert dat dit niet massaal gebeurt. Meer informatie De gemeente zal breed communiceren over de eventuele opvang van de vluchtelingen.

Aan de direct omwonenden van Den Dullaert is een brief gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de mogelijke crisisopvang in Den Dullaert. Verder wordt op de gemeentelijke website www. Ook is daar een lijst met veel gestelde vragen te vinden. Voor vragen en opmerkingen over de eventuele opvang van vluchtelingen kunnen inwoners terecht op het centrale telefoonnummer van de gemeente Hulst, 14 Vrijwilligers Inwoners die de behoefte voelen om als vrijwilliger iets te betekenen in de opvang van vluchtelingen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Hulst voor Elkaar, tel.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeen- tebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld.

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewin- kel: Mulder De Secretaris, S. De afgelopen jaren werden diverse nieuwe wegen aan- gelegd, werden wegen verlegd en rotondes gerealiseerd. Al deze wij- zigingen zijn verwerkt in de nieuwe editie van de plattegrond van de gemeente Hulst. De nieuwe plattegrond is gratis verkrijgbaar in de gemeentewinkel te Hulst, in de diverse dorps- en gemeenschapshuizen en in de bibliotheek te Hulst.

Ook kan een vernieuwde plattegrond worden opgevraagd via communicatie gemeentehulst. De vergadering vangt aan om Tijdens deze avond wordt onder gesproken over Hartveilig Wonen. Er wordt ook een presentatie over Veilig Wonen gege- ven. De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd.

Tijdens deze avond wordt er kort terug gekeken op het afgelopen jaar. Daarna volgen er brainstormsessies in groepjes. Hierbij gaat het over: Activitei- ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. De baliemedewerksters, acht in totaal, zijn tevens kassamedewerker. Ze kennen het zeer uitgebreide productaanbod van Jumbo in Hulst op hun duimpje en zijn dan ook een vraagbaak voor de klanten. Aan de servicebalie kun je voorts terecht voor rookwaren, batterijen en schrijfwaren.

Uiteraard kan de kleding er ook weer wor- den opgehaald. Hij deed onderzoek deed naar de maatschappelijke en politieke achtergronden van het Middeleeuwse Reynaertverhaal. Leden van de Oudheidkundige Kring hebben gratis entree, niet leden betalen 5 euro.

Gastoptre- dens worden verzorgd door zangeres Juanita de Potter en danseres Anne Weeda, beiden uit Clinge. De avond wordt op ludieke wijze gepresenteerd door Bart Hollestelle en Erwin Vermeulen.

Het concert in Rey- naertland is gratis toegan- kelijk. Er worden enveloppen verkocht voor het goede doel. Wie geluk heeft wint een prijs, die men meteen mag meenemen. Voor de liefhebbers is er ook een kom huisgemaakte snert. Met de opbrengst spon- sort café Boozz een kat- ten- of hondenkennel of hondenweide.

Zaterdag 21 november om Het is inmiddels de 14e editie. De zaal is open vanaf Het programma is een mix van zang, muziek, sket- ches en Clingse verhalen. Kaarten kosten 10 euro en kunnen worden besteld bij Arnold de Burger van gemeenschapscent r um Malpertuus, telefoon Sinterklaasintocht Hulst anders dan anders De Sinterklaasintocht op zondag 15 november in Hulst wordt anders dan anders.

Kijk op de website www. Als we Sinter- klaas gaan uitzwaaien op 6 december wordt het gedicht voorgelezen. Op de foto als Sint of Piet Heb je altijd al eens wil- len weten hoe je er uit zou zien als Sint of Piet? Of als het paard van Sint, Ame- rigo? Dan heb je nu weer de kans. Ga erachter staan, steek je hoofd erdoor en laat iemand een foto maken. Die krijgt een surprise van de Sint tij- dens het uitzwaaien!

Jenna van dansschool Anneke Hamelink leert de kids de nieuwste dansjes aan. De enthousiaste vrouwelijke deejay Cheesy Disco Queen draait de plaatjes. Het dans- feest begint om In de voorverkoop kost een kaart 2 euro, op de dag zelf aan de zaal 4 euro. Brunch Op de verjaardag van de Sint, zondag 6 december, kunnen jong en oud vanaf Men kan re- serveren via of info debourgondierhulst.

Fanfare Excelsior uit Terhole gaat voorop bij de rondgang rich- ten de haven. Ü Sinterklaas intocht Hulst. Grote Markt, Hulst, zondag 15 november, aanvang programma De Sint en zijn gevolg komen aan op de Bierkaai. Bereid in eigen winkel! Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www. Kijk dan op www. Met de herziening van het Omgevingsplan willen wij nieuwe kansen benutten en dringende opgaven aan- pakken.

Zonneparken De gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg hebben vergevorderde plan- nen voor het bebouwen van een groot ge- bied met zonnepanelen. De Provincie wil deze projecten de komende jaren volgen, voordat er meer worden toegestaan in het landelijk gebied van Zeeland.

Het plaatsen van panelen op daken van gebouwen en bedrijventerreinen blijft wel mogelijk. Kustbebouwing De Provincie vindt het belangrijk om de ongerepte Zeeuwse kust te beschermen. De Provincie wil daarom een plan op- stellen voor de toekomst van de Zeeuwse kust.

Deze visie is een actiepunt in het herziene Omgevingsplan. Het opstellen gebeurt in samenspraak met het Rijk, gemeenten, het waterschap, de recre- atiesector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Inspraak De tussentijdse herziening ligt tot en met 8 december ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen.

Tijdens deze periode is inspraak mogelijk. Reacties kunnen tot en met 9 december worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, post- bus , LA Middelburg. Volgend omgevingsplan Het geactualiseerde Omgevingsplan legt een basis voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf In de herziening constateert de Provincie een aantal grote opgaven voor de toekomst.

Deze opgaven worden niet uitgewerkt in de tussentijdse her- ziening, maar worden meegenomen in het nieuwe Omgevingsplan van de Provincie. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 63 10 Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum zeeland.

Of schrijf naar Postbus , LA Middelburg. Provinciehuis, Abdij 6, BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 25 november Provinciewerk leest u ook via: Ondernemers die in de problemen zitten, worden vroegtijdig in contact gebracht met specialistische adviseurs die onnodige bedrijfsbeëindigingen en faillissementen kunnen voorkomen. Andere on- dernemers uit het land zijn enthousiast.

Annemarie van Gaal, ondernemer: Fijn dat MKB Doorstart deze ondernemers laat beseffen dat falen niet het einde is, maar juist de start van een nieuw begin. Het project is een pilot voor Zeeland en loopt tot eind In januari organiseert MKB Doorstart samen met Impuls en de Kamer van Koophandel een informatiebijeen- komst hierover voor de publieke en private inter- mediaire organisaties en bedrijven in Zeeland. Ook branche organisaties worden hiervoor benaderd.

In het Omgevingsplan is het beleid vastgelegd voor ruimte, milieu, water en natuur. De herziening is een beperkte aanpassing. De Provincie Zeeland krijgt hiervoor geld van het Rijk.

Er is voor nog ruim In Zeeland is er tot nu toe een oppervlakte aan daken gesaneerd van 20 voet- balvelden en wordt met de zonnepanelen energie opgewekt voor 4.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat was in Gapinge, waar de aannemer bezig was met het saneren van het dak. Vervangen moet uiteindelijk toch, en als dat duurzaam kan, hebben we er allemaal baat bij. Dat maakt het voor ons nog gemakkelijker en voordeliger om ons dak te saneren.

Omdat er nog budget beschikbaar is, wordt de regeling verlengd tot en met Lees meer over Waterdunen op: U kunt de speciaal voor dit jubileum gemaakte vlaggen zien wapperen bij het sluizencomplex in Veere en Vlissingen, het Steunpunt Zeelandbrug in Colijnsplaat, het informatiepunt Zeelandbrug op het parkeerterrein De Val op Schouwen- Duiveland, de gemeentehuizen van Noord-Beveland Wissenkerke en Schouwen-Duiveland Zierikzee en uiteraard bij het provinciehuis in Middelburg.

Wij willen dit plan samen met Zeeuwse bedrijven en organisaties opstellen en uitvoeren. Economi- sche opgaven die de Provincie wil oppakken, zijn: Doe dan mee aan de korte peiling op onze website: Het juiste matras speelt hier- bij een veel grotere rol dan vaak gedacht. Hoe weet je nou eigenlijk welke matras geschikt voor je is?

Onlangs is slaapspeciaal- zaak Verdegem in Oostburg door Matrassenwijzer. Advies op maat Het kopen van een matras is geen alledaagse aankoop. Het spreekt weinig tot de verbeelding omdat het voor- al functioneel is. Als je ver- volgens online gaat zoeken zie je vaak door de bomen het bos niet meer. En niet alleen van één merk. Vaak is dit advies alleen niet voldoende. De kritische consument wil ook de be- ves t i- ging dat de gemaakte keuze de juiste is; we willen het testen, zien, voelen en er- varen.

Daarom heeft Ma- trassenwijzer. En om onafhankelijk te vergelijken staan alle landelijke prijsac- ties overzichtelijk op de site. Kwaliteit en kennis De aangesloten slaapspeci- aalzaken worden geselec- teerd op basis van kwaliteit en kennis. Alleen dan ver- dienen zij het keurmerk. Het adres van Verdegem Wonen is Nieuwstraat 68 in Oostburg. Voor meer infor- matie zie de website Matras- senwijzer. Wereldkampioene Cross Triathlon Lindy van An- rooij uit Kapelle en zelf win- nares van de prijs in , maakte woensdagavond de genomineerden bekend van deze prijs voor jong Zeeuws sporttalent.

De winnaar zal op 26 april worden bekend gemaakt tijdens het Sport Gala in Zeeuws- Vlaanderen. Aansluitend gaf Wietse Beerens - win- naar van de Scheldebeker - een korte toelichting over de plannen voor het historisch zwemevenement de Scheldebeker dat de ko- mende drie jaar toewerkt naar een nieuwe oversteek van de Westerschelde in Uiteraard met een bijbehorende oorkonde, die werd overhandigd door be- stuurslid Jan Willem Siewe.

Wietse Beerens was de winnaar van de Schelde- beker Deze historische zwemtocht krijgt een ver- volg in In de tussenlig- gende jaren zal de Stichting jaarlijks lange zwemwed- strijden in het open water ondersteunen zodat er meer deelnemers komen en de bekendheid van Zeeland als provincie waar je moet zijn voor het zeezwemmen groeit. Met de Scheldebeker wil het bestuur een evene- ment van internationale allure neerzetten voor Zee- land.

Wietse Beerens zal zich als bekende zwemmer inzetten om deze ambitie uit te dragen. De heropening van de toegangsweg wordt gevierd met een vier weken durende letterspaaractie. Men kan de waardebonnen inleveren in week 50 en De ultieme relaxplek, waar je tot ver in de herfst lekker beschut kunt genieten van je tuin.

Laat je inspireren in één van onze ontdekkingscentra. Onze deskundige adviseurs informeren je graag over de vele mogelijkheden. Zo maak je altijd de juiste keuzes die het beste passen bij jouw wensen. Creëer je eigen buitenparadijs met een Alkuplus terrasoverkapping Verkoop uw huis Direct Tel: Beste bod op uw huis! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf!

Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Iedereen was feestelijk gekleed. De coverband Size Matters opende het optreden met een Bond- nummer. Ie- dereen vond het geweldig. Het leverde een prachtbedrag op voor twee goede doelen in de regio. Alles was eraan gedaan om een echt VIP-sfeertje te creëren. En natuurlijk Spectre, de nieuwste James Bond. Keuze uit 2 verschillende rugkussens en diverse armleuningen. Kijk ook op pzc.

Heb je last van chronische of acute klachten? Klassieke homeopathie kan een oplossing bieden, bij kinderen en volwassenen. Zowel psychische, mentale als fysieke klachten kunnen verholpen worden.

Tel 28 67 50 Patricia. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Centrum voor bewustwording en natuurlijke gezondheid www. De Sluise heeft al jaren een pedicurepraktijk. Pedicure Marloes is recent van naam ver- anderd: Het is een gespe- cialiseerde praktijk voor voet- en houdings- zorg. Podozorg Sluis biedt voetzorg aan reuma- en diabetespatiënten. Voorts behan- delt Loes van Vooren likdoorns, eeltplek- ken, schimmelnagels en ingegroeide nagels.

Dan biedt een nagelbeugel de oplossing. Vernieuwd Loes van Vooren heeft haar praktijk aan de Heilleweg 8 in Sluis volledig vernieuwd.

Op haar nieuwe web- site www. U kunt bij Podozorg Sluis voorts terecht voor speciaal op maat gemaakte podologi- sche zolen, ortheses ter correctie van pijn- lijke tenen , sport inlays voor mensen die meer willen halen uit hun sport en podo- slippers op maat. De Oostburgse schoenhandelaar heeft daarmee een trouwe klantenkring weten op te bouwen in Zeeuws- Vlaanderen, de rest van Zeeland en België.

Henk Fenijn weet als geen ander hoe belang- rijk goed passend schoeisel is. De juiste maat is cruciaal, benadrukt hij. Daarbij let Henk Fenijn niet enkel op de lengtemaat, maar ook op de breedtemaat. Die is immers net zo belangrijk. De kinder- maten beginnen bij 18 42 is de grootste kin- dermaat. Dat gebeurt bij Henk Fenijn Passende Schoenmode met een kennersoog. Hij en zijn vakkundig team nemen er altijd de tijd voor. Dat een comfortabele schoen modieus kan zijn bewijst de collectie voor hem en haar bij Henk Fenijn Passende Schoenmode.

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van Loes van Vooren aan het werk in haar ver- nieuwde praktijk. Op 1 september is Rosita van Geerdaele gestart als Sensi-the- rapeute. Een tijd waarin veel mensen zichzelf voorbijlopen, één of meer allergieën hebben en het aan- tal problemen rond hoog gevoel ig heid nog steeds toeneemt. De Sensi-therapeut bekijkt de mens als geheel: Twee tot vier behandelingen zijn doorgaans voldoende, aldus Rosita, die benadrukt dat de therapie nooit het be- zoek aan een arts mag ver- vangen!

De Sensi-therapeut maakt gebruik van een biosensor. Hierdoor werkt de therapie ge- ruime tijd door. Op de web- site www. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Clean 9. Her- kent u zich in deze klachten: Drie stappen Het programma is opge- bouwd uit drie stappen die eenvoudig te volgen zijn. Je maakt een vliegende start op weg naar een gezondere en slan- kere versie van jezelf.

Opge- hoopte voedingsresten in het maagdarmstelsel en visce- raal vet worden opgeruimd. Je zult gegarandeerd gemotiveerd raken om je lichaam voor- goed te veranderen. In stap drie brengen we je naar een nog hoger level.

Je zult jezelf niet al- leen strakker maar ook beter in je vel voelen. Look better, feel better! Neem vrijblijvend contact op met Katrien De Croock, of via katrien. Sensi-therapeut Rosita van Geersdaele. Schrijf u nu in! Onze La Colline Specialiste geeft een geheel op uw huid afgestemde korte maar zeer intensieve gelaatsverzorging met compleet verzorgingsadvies. Schrijf u in via info angeliquebeautycare. Vorig jaar oktober opende ze aan de Axelsestraat in Terneuzen kapsalon Vanja.

De van oorsprong Kro- atische werkte in Zagreb ja- renlang in de trendy salon van Jacques Dessange, een klinkende naam in de inter- nationale kapperswereld. De salon aan de Axelse- straat oogt eigentijds.

Er wordt gewerkt met pro- ducten van het bekende Franse merk Eugene Perma. Afgelopen voorjaar kwam er een tweede merk bij: Dit merk is gespecialiseerd in luxe haarverzorgingsproducten. In augustus introduceerde Vanja Olaplex. Het verbindt verbroken zwavel- bruggen weer met elkaar. Het directe resultaat is sterk, veerkrachtig en glanzend haar. Olaplex kan gebruikt worden bij ontkleuringen, balayages, highlights, nor- male kleuringen en toners, extensions, permanenten, voor keratinebehandelin- gen en als aparte behande- ling bij extreem beschadigd haar.

Vanja verkoopt van de ver- schillende merken ook pro- ducten voor thuisgebruik. Zondag en maandag is de salon gesloten. U kunt reserveren via Maar verschillende functies en activiteiten gaan door onder verantwoordelijkheid van andere organisaties. DeafgelopenjarenheeftKlaverbladZeelandzichsamenmetveelmensenenorganisaties in Zeeland sterk gemaakt voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning. Wij bedanken iedereen voor deze inzet en samenwerking.

Wij wensen ieder een goede toekomst maar beseffen ook dat er op sommige terreinen nog veel moet gebeuren. Sommige van onze functies gaan in gewoondoormaar dan via andere organisaties. Misschien dat u hier gebruik van maakt of wilt gaan maken. Sensoor Mensen in Zeeland kunnen ook in anoniem bellen, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De nummers veranderen niet: Mailen of chatten kan ook: Neem hiervoor contact op met - of mail naar info akj. Een contactformulier invullen kan ook op www.

Onafhankelijke Cliëntondersteuner Wet langdurige zorg Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg oco wlz. Neem hiervoor contact op met - Adviespunt Zorgbelang Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op het Adviespunt Zorgbelang.

Kijk voor meer informatie op www. Ook deze blijven in actief in Zeeland. Contactgegevens vindt u op www. Ook in kunt u een beroep blijven doen op enkele provinciale platforms die zich inzetten voor de Zeeuwse samenleving.

Bij de coaching c. Lilian Bakels, directeur van 4YOU: Het gaat altijd om maatwerk. Lilian voegt daar aan toe: Men is in het bezit van een AGB-code waardoor de kosten van coaching deels worden vergoed door een groot aantal zorgverzeke- raars. Men heeft geen verwijzing no- dig.

Andere hulpverleners verwijzen overigens wel door naar ons. Het zijn workshops onder andere over pestgedrag en faalangst. Ze kunnen worden gegeven op scholen. Donderdag 26 november van De opleiding start begin januari. Zin om even te ontsnappen aan de drukte van alledag? Woensdag 25 november is er een meditatieavond in Biervliet U dient zich daarvoor wel aan te melden. Dat kan via 4youtena hetnet. Meer weten over coaching, hulpverlening en het trai- ningsaanbod individueel en voor bedrijven , kijk op www.

U kunt ook bellen naar Eva de Vries uit het buurtschap Hoek van de Dijk bij Zaamslag coacht geen paarden maar mensen. Dit doet ze met be- hulp van haar trouwe viervoeter Twixi.

In België, bij Syntra, volgde Eva de Vries een gespecialiseerde opleiding voor coach. Een sessie, die los kan worden geboekt, uiter- aard zijn vervolgsessies mogelijk, kan zeer verhelderend werken. Het paard ziet en voelt onmiddellijk wat hij aan de ander heeft.

Ik nodig mensen uit naar me toe te komen als ze nieuwsgierig zijn naar wat coachen met paarden voor hen kan betekenen. Het telefoonnummer is Lilian Bakels voor en Ellen Min- derhoud. Eva de Vries en haar paard Twixi. Men kan in de praktijk van Dian Lammens, gevestigd aan de Emmaustraat 22 in IJzen- dijke, terecht met de volgende klachten: Training Mindfulness Dian is tevens erkend Mindfulnesstrainer.

Op maandagavond 11 en dinsdagmiddag 12 januari start ze nieuwe mindfulness- trainingen. Dit gaat vaak gepaard met stress en negatieve gevoelens en gedachten.

Compassietraining De compassie-training, die start op dinsdag 15 maart, is een vervolg op de mindful- ness-training. In deze acht weken durende groepstraining leer je de kernprincipes en oefeningen die je in staat stellen om met vriendelijkheid, zorg en begrip voor jezelf en anderen te reageren op moeilijke situa- ties in het leven. Voor aanmelding en meer informatie kun je bellen naar Mailen kan ook, en wel naar dianlammens zeelandnet.

Dus ook in Zeeuws- Vlaanderen. Het aan- bod aan hulp, diensten en zorg is breed. Maar altijd is de vraag van cliënten doorslag- gevend. Hun wensen, voorkeuren en verhalen leggen gewicht in de schaal. Dat maakt de zorg vertrouwd, per- soonlijk, kleinschalig. Dicht bij huis en dicht bij mensen.

Daarom trakteren we je graag op héél veel feestelijk voordeel. Wil je meer warmte in huis voor de winterse maanden? Een stijlvol cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Een fantastisch gedekte familietafel? Bij Goossens helpen we je met liefde verder Eetkamerstoel Sturdy, met hand ingewassen outdoor leder en robuust metalen frame, nu ,- Eetkamertafel Bole, x cm in eiken naturel en metalen kruisonderstel, normaal 1.

Vlak normaal vanaf 2. Onder leiding van de coach werk je niet enkel aan je gedrag, ook je licha- melijke gezondheid telt bij het welbevinden.

Gino de Gruyter is sinds na een driejarige oplei- ding gediplomeerd Master Life Coach. Verder is iedereen welkom met welke vraag dan ook. Voor mensen die op afstand wonen of om een of andere reden het huis niet kunnen verlaten is er Online-Coa- ching.

Doelen stellen Angst is een natuurlijke, gezonde reactie die ons be- schermt. Krijgt de angst emotie de overhand kan dit problematisch worden. Angstgevoelens kun je be- heersbaar houden. Via ver- schillende technieken leert men in kleine stapjes om de angst te overwinnen. Gino De Gruyter behandelt te- vens hyperventilatieklach- ten.

Gino De Gruyter biedt voorts groepswork- shops aan om sterker in het leven te staan. Meditatie- technieken spelen daarin een belangrijke rol. De coachmethodiek fx- CARE is nieuw. Het is een combinatie van fysieke k ickbok s oefen i ngen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciaal stootkussen, en mentale coaching. Een speelse ma- nier om je beter te voelen. De methodiek is geschikt voor zowel jong als oud.

Gino De Gruyter heeft in Terneuzen een coachings- ruimte aan huis en kan daarnaast beschikken over een ruimte in Philippine voor groepsworkshops. Men kan ook bellen naar Spirit and Destiny Coaching Je kan veranderen, ik kan je daarbij helpen. Stress, hyperventilatie, angst, depressie Een doel vinden en behalen. Samen gaan we ervoor! Laan van Othene 24 - Terneuzen - 06 43 46 26 26 www. Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen.

Hieruit wordt het hCG-hormoon gehaald, dat wordt verwerkt in geneesmiddelen voor vruchtbaarheids- behandelingen. Dat hoeft vanaf 2 november niet meer. Vanaf dan halen we voortaan overal in Nederland wekelijks de urine bij de deel- neemsters thuis op. Bij mijn eerste zwangerschap vond ik het na een tijdje best zwaar worden om zelf met de kratjes heen en weer te rijden.

Ik ben nu net zwanger van de tweede en ik kijk ernaar uit om straks de kratjes gewoon buiten klaar te kunnen zetten als ik naar mijn werk ga. Dat maakt het voor mij gemakkelijker ommee te doen! We komen bij je langs in een neutrale bestelbus.

Ben je niet thuis, dan kun je de kratjes op een afgesproken plek verbergen. Een ander adres opgeven mag ook. Als je nog vragen hebt kun je gratis bellen met Moeders voor Moeders: Of kijk op www.

Vanaf 2 november haalt Moeders voor Moeders overal in Nederland bij de deelneem- sters thuis de urine op. Zelf de kratjes naar een verzamelpunt brengen hoeft dan niet meer. Aandacht voor je toekomst of Of gewoon Of? Bij verhuizen is álles leuker dan het regelen van je opstalverzekering. En dat snappen we bij Aegon heel goed. Daarom helpen we je.

Haarmanweg 16 Terneuzen, of kijk op aegon. Wist je dat we al een hele tijd buren zijn? Jij woont in Zeeland en wij al ruim tien jaar in Noord-Brabant. We vonden het dus wel tijd om onszelf voor te stellen… Wij zijn energiedirect. Zo simpel is het. Je krijgt van ons altijd een laag energietarief. Want je weet wat ze zeggen: Met deze complete DVD box her beleeft u de avonturen van deze acrobaat en gekke clown. Te leuk voor jong en stiekem ook voor oud! Sommige dromen moe- ten soms wachten.

Nu vindt Marian Maenhaut uit Bres- kens de tijd gekomen om die hartenwens alsnog te realiseren. Onlangs opende ze aan huis Ghistelkerke BeautyLounge Marian. Ze combineert de salon met een andere job: Ik werk immers op afspraak. Naast theorie zat er ook veel praktijk in. Sfeervolle salon De kleine salon oogt warm: Marian vindt sfeer heel be- langrijk.

BeautyLounge Marian biedt drie verschillende gezichts- behandelingen aan. Ze heeft ook een anti-aging behandeling X-Mineral. De Xmi- nerals-lijn bestaat uit syner- getische producten op basis van Dode Zeemineralen, welke zijn gecombineerd en verrijkt met natuurlijke, aro- matische plantenextracten. De formules bevatten tevens geavanceerde anti-aging werkstoffen. De producten worden in de salon ook los verkocht. Problemen met een on- zuivere huid of acne? Ook daarvoor heeft Marian Mae- nhaut een aangepaste be- handeling.

Een feestje of een andere ge- legenheid? Karaja is de make-up voor de moderne, trendy vrouw van nu! Kara- ja is hypoallergeen en dier- proefvrij. Ik kan de make-up bij u aanbrengen en u kunt de make-up ook kopen in mijn salon. The objective is to get relaxation in this area.

Special attention will therefore be given to your prostate, perineum and anus as these are situated in this area. Also the Lingham penis will be touched in a respectful way. Every man from 18 years and older is welcome here for a men's massage regardless of Orientation, Belief and Ethnicity. You will be warmly welcomed in my atmospheric salon where not only with full respect for each body, massages are given but also full discretion is guaranteed with personal matters shared with me.

I hope to be able to offer you my share to your Well Being! Full Body Massage Men Respectvolle aanraking. Spanning en verkramping in het gebied waar de bekkenbodemspieren liggen kunnen ontstaan door emotionele stress. Vaak worden deze spieren aangespannen zonder je er bewust van te zijn. Overbelasting van deze spieren door het zitten op een race fiets of mountainbike of contactsporten kunnen dan voor vage klachten zorgen.

De doelstelling is om ontspanning te krijgen in dit gebied.